by

GDPR/RODO

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

PARAGRAF 1

Fundacja Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie (dalej – Administrator) zbiera i posiada następujące dane osobowe (dalej – Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych Zdarzeń:

  1. Subskrypcja poprzez strony projektowe Administratora.
  2. Zawarcie umowy z Administratorem lub uczestnictwo w zorganizowanych przez Administratora wydarzeniach.

Administrator będzie przetwarzać uzyskane dane osobowe w celach niezbędnych do wykonywania obowiązków Administratora wynikających ze Zdarzeń oraz w niniejszych celach:

1. Przekazywanie informacji na temat działalności prowadzonej przez Administratora,

2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia.

PARAGRAF 2

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku ze Zdarzeniami opisanymi powyżej jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona, jednak jej istnienie jest konieczne do wykonywania postanowień umowy zawartej z Administratorem (dotyczy  pkt. 2 w.w. Zdarzeń).

Natomiast mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości Administratora odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych, Administrator będzie przyjmował wykładnię rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

PARAGRAF 3

Administratorem Danych jest Fundacja Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie w Warszawie, 00-021 Warszawa, Chmielna 15 lok 204, KRS 0000380958, NIP 5272650223, REGON 142852411.

Administrator może być zobowiązany do przekazania (udostępnienia miejsca przechowywania) Danych do organów Unii Europejskiej, a także do Państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli okaże się to konieczne zgodnie z regulacjami dotyczącymi programów i projektów prowadzonych przez Fundację. Będzie się to odbywało zawsze w dobrej wierze, mając na względzie konieczność zapewnienia jak najlepszej ochrony Danych.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i właściwą w zakresie niniejszej informacji, e-mail: office@solidarityby.eu

PARAGRAF 4

Państwa Dane, których Fundacja jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu:

Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie

00-021 Warszawa, ul. Chmielna 15 lok 204

office@solidarityby.eu;  www.belarusinfocus.pro

tel. +48 22 826 05 12